Strona główna
Pomoce dla studentów

Kategorie
Badania focusowe
Badania marketingowe
Badania operacyjne
Bankowo??
Finanse przedsi?biorstw
Inwestycje
Makroekonomia
Marketing
Marketing instytucji finansowych
Marketing mi?dzynarodowy
Marketing w handlu i us?ugach
Marketing wewn?trzny
Mikroekonomia
Nauka o przedsi?biorstwie
Ochrona ?rodowiska
Psychologia w zarz?dzaniu
Rachunkowo?? finansowa
Rachunkowo?? zarz?dcza
Statystyka matematyczna
Zachowania konsumenckie
Zarz?dzanie i Organizacja
Zarz?dzanie i planowanie marketingowe
Zarz?dzanie jako?ci?
Zarz?dzanie kadrami
Zarz?dzanie procesami
Zarz?dzanie strategiczne


Pomoc
Kontakt

Materia?y dla studentów

Na stronie znajdziesz obszerny zbiór materia?ów przydatnych przede wszystkim jako pomoce dla studentów Zarz?dzania i Marketingu oraz Ekonomii.

Ka?dy student znajdzie tu skrupulatnie przygotowane opracowania, projekty, prezentacje Power Point, wyk?ady, ?ci?gi oraz wszelkie inne pomoce naukowe z nast?puj?cych przedmiotów: Marketing, Bankowo??, Badania marketingowe, Finanse przedsi?biorstw, Inwestycje, Mikroekonomia, Nauka o przedsi?biorstwie, Ochrona ?rodowiska, Psychologia, Statystyka matematyczna, Rachunkowo?? oraz wiele przedmiotów z zakresu zarz?dzania.

Pomoce dla studentów, które s? zamieszczone na stronie pomog? Wam w przygotowaniu prac zaliczeniowych, zdaniu egzaminów oraz poszerzeniu wiedzy z zakresu Zarz?dzania i Marketingu.Najnowsze pliki::
- Aktywne i pasywne operacje banków - prezentacje
- Analiza bada? marketingowych - projekt
- Analiza zale?no?ci produkcja - koszty - zysk
- Audit - opracowanie
- Badania marketingowe – projekt dotycz?cy aktywno?ci fizycznej w?ród studentów
- Badania marketingowe - analiza spo?ycia piwa
- Badania marketingowe - wyk?ady
- Badania operacyjne - wyk?ady
- Bank - projekt w prezentacji Power Point
- Bank Centralny - wyk?ady