Strona główna
Pomoce dla studentów

Kategorie
Badania focusowe
Badania marketingowe
Badania operacyjne
Bankowo??
Finanse przedsi?biorstw
Inwestycje
Makroekonomia
Marketing
Marketing instytucji finansowych
Marketing mi?dzynarodowy
Marketing w handlu i us?ugach
Marketing wewn?trzny
Mikroekonomia
Nauka o przedsi?biorstwie
Ochrona ?rodowiska
Psychologia w zarz?dzaniu
Rachunkowo?? finansowa
Rachunkowo?? zarz?dcza
Statystyka matematyczna
Zachowania konsumenckie
Zarz?dzanie i Organizacja
Zarz?dzanie i planowanie marketingowe
Zarz?dzanie jako?ci?
Zarz?dzanie kadrami
Zarz?dzanie procesami
Zarz?dzanie strategiczne


Pomoc
Kontakt

Indeks ryzyka inwestycyjnego BERI

Znaleziono: 1 plików.

- Marketing mi?dzynarodowy - wyk?ady
W tre?ci tych wyk?adów znajdziesz wiele pomocnych definicji, opisów, tabelek, g??bokich analiz dotycz?cych nast?puj?cych terminów: - zasady marketingu mi?dzynarodowego -...